Mercadillo September Fest - Plaza del Oeste

(Fotos: Cynthia Duarte)