Ambiente Nochevieja Universitaria 2015 (IV)

Fotos: Cynthia Duarte